Nápoveda pre programátorov

Ako si napísať vlastný príkaz * Hello World * Spracovanie vstupu * Reťazenie príkazov * Práca so súbormi * Práca s reťazcami * Práca so skupinami

Ako si napísať vlastný príkaz

Hello World

Princíp je jednoduchý, proste len pošleme text na výstup. Takto vyzerá príkaz Hello World: namespace ku; function hw__ ($shell_option, $shell_data, $input, $step, $echo) { $return["output"] = "Hello World!"; return $return; } Za názvom dunkcie je vždy dvojité podtržítko, aby sa dali použiť ako názov aj rezervované slová. Subor sa ukladá do priečinku /bin/commands, ale už bez podtržítiek, takže v našom prípade ako /bin/commands/hw.php

Spracovanie vstupu

Spracovanie vstupu z príkazu (linku). Napríklad http://domain.tld?shell=mocnina 3 Kód spracuje výstup príkazu a vráti druhú mocninu zadaného čísla: namespace ku; function mocnina__ ($shell_option, $shell_data, $input, $step, $echo) { $return["output"] = $shell_data * $shell_data; return $return; } Reťazec za príkazom sa ukladá do premennej $shell_data Pokiaľ ale napíšeme napríklad: Napríklad http://domain.tld?shell=mocnina -h Čiže ak je na začiatku pomlčka, tak sa dáta pošlú do premennej $shell_option Príklad s mocninou a nápovedou: namespace ku; function mocnina__ ($shell_option, $shell_data, $input, $step, $echo) { if ($shell_option == "h") { $return["output"] = "Za príkazom zadaj kladné číslo a príkaz ti vráti mocninu toho čísla"; } elseif (!$shell_option) { $return["output"] = $shell_data * $shell_data; } else { $return["output"] = "Neznámy prepínač"; } return $return; } Ak napíšeme kladné číslo, vráti nám jeho mocninu, pokiaľ zadáme -h, zobrazí sa nápoveda a pokiaľ zadáme iný prepínač než -h, príkaz vráti chybovú hlášku. Premenná $return["step"] sa používa, ak potrebujete funkciu ktorá potrebuje viac krokov, ako napríklad login. V premennej $return["step"] si predávame ďalší krok, ako napríklad: ... $return["output"] = "Prvý krok"; $return["step"] = "dryhy_krok"; return $return; ... Premennú $return["echo"] nepoužívam, ale vlastne vznikla kvôli tomu, keby sme chceli umlčať výstupy príkazov.

Reťazenie príkazov

Na reťazenie príkazov s posielaním výstupu z jedného príkazu do druhého sa používa rúra | Napríklad http://domain.tld?shell=mocnina 3 | mocnina Výstup z predchádzajúceho príkazu sa nám vráti v premennej $input. Znovu si upravíme príklad mocnina, tak aby ak existuje výstup z predchádzajúceho príkazu, spraví sa mocnina z predchádzajúcej mocniny: namespace ku; function mocnina__ ($shell_option, $shell_data, $input, $step, $echo) { if ($shell_option == "h") { $return["output"] = "Za príkazom zadaj číslo a príkaz ti vráti mocninu toho čísla"; } elseif (!$shell_option) { if ($input) { $return["output"] = $input * $input; } else { $return["output"] = $shell_data * $shell_data; } } else { $return["output"] = "Neznámi prepínač"; } return $return; }

Práca so súbormi

Na bezpečnú prácu so súbormi a právami slúžia príkazy začínajúce s X_ Vo funkciách je automatická kontrola prístupových práv. // chmod s testom či sa práva skutočne zmenili function X_chmod ($file_name, $permissions) { // Echo s konverziou <> do HTML entities function X_echo ($string) { // Test či súbor existuje function X_file_exists ($file_name) { // Vráti obsah súboru s testom či sa súbor načítal function X_file_get_contents ($file_name) { // fopen s testom či sa súbor otvoril function X_fopen ($file_name, $mode) { // Je súbor audio? function X_is_audio ($file_name) { // Je to adresár? function X_is_dir ($path) { // Je to súbor? function X_is_file ($path) { // Je to obrázok? function X_is_image ($file_name) { // Je súbor v KUF format? function X_is_kuf ($file_name) { // Test či máme práva súbor čítať function X_is_readable ($file_name) { // Je súbor video? function X_is_video ($file_name) { // Test či máme práva do súboru zapisovať function X_is_writable ($file_name) { // Vytvorí priečinok a otestuje či sa priečinok vytvoril function X_mkdir ($dir_name) { // Máme právo na čítanie súboru, alebo priečinku? function X_perm_read ($file_name) { // Skontroluje formát práv function X_perm_right ($permissions) { // Máme právo na zápis do súboru, alebo priečinku? function X_perm_write ($file_name) { // Zoskenuje adresár s kontrolou prístupových práv function X_scandir ($directory) { // Zoskenuje priečinok bez súborov s bodkou na začiatku // podľa času vytvorenia function X_scandir_by_mtime ($directory) { // Zoskenuje priečinok rekurzívne function X_scandir_recursive ($directory) { // Vráti koľko bytov zaberá adresár (rekurzívne) function dir_size_rec ($directory) { // Vráti či máme právo súbor presunúť, alebo vymazať function file_allowed_owner ($file) { // Vráti obsah KUF súboru v asociatívnom poli function get_ku_data ($file_name) { // Vráti mime type súboru function get_mime ($file_name) { // Vráti absolútnu cestu k súboru function get_path ($string) { // Upraví reťazec s cestou // Odstráni /./ a /../ // Napríklad /1/2/../3 zmení na /1/3 a cestu /./1 zmení na /1 function get_real_path ($string) { // Vráti voľné miesto v domovskom priešinku function home_free () { // Prevzorkuje obrázok v príkazoch 'cat' a 'ls' function resample_image ($image_file, $shell_data) { // Podobne ako 'resample_image' function resample_image_in_text ($output, $shell_data) { // Uloží log function save_log ($path, $mark) {

Práca s reťazcami

// Pridá spätnú lomku, pred lomku function add_back_slash ($string) { // Skonvertuje byty na kilobajty, megabajty, gigabajty a terabajty // prepínače sú B, K, M, G a T. // Ak zadáme human, byty sa skonvertujú do ľudsky čitateľného formátu function bytes_to_units ($bytes, $unit) { // Vráti byty v ľudsky čitateľnom formáte function human_bytes ($bytes) { // Wráti sekundy vo formáte Hodiny:minúty:sekundy function human_seconds ($seconds) { // Prevedie byty v ľudsky čitateľnom formáte na byty function human_to_bytes ($from) { // Ak je reťaze v IPv4 format vráti 4 // Ak je reťaze v IPv6 format vráti 6 // Inak vráti FALSE function is_ip ($ip) { // Uloži asociatívne pole do súboru v KUF formáte function put_ku_data ($file_name, $kuf_content) { // Vráti reťazec zložený zo znakov 0-9 a-z A-Z function random_string ($length) { // Odstráni diakritiku function rm_diacritics ($string) { // Odstráni diakritiku a symboly function rm_diacritics_symbols ($string) { // Validácia emailovej adresy function validate_email ($email) {

Práca so skupinami

// Existuje skupina? function group_exist ($group) { // Obsahuje názov skupiny povolené znaky? function group_name_right ($group_name) { // Existuje užívateľ? function user_exists ($user) { // Je prihlásený užívateľ vlastník skupiny? function user_is_owner_group ($group) { // Má prihlásený užívateľ práva na modifikáciu skupiny? function user_is_perm_group ($group) { // Je užívateľ členom skupiny? function user_in_group ($group, $user) { Slovenskú verziu napísal: Mário chorváth Licencia GPLv2+: GNU GPL verzia 2 alebo neskoršia https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html.